ข่าวสารผู้ถือหุ้น

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Investor News

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ภาษาไทย)

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

File : 1.70 MB

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

File : 758.44 KB

การเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

File : 545.52 KB

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

File : 78.59 KB

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ภาษาไทย)

File : 574.96 KB

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

File : 154.38 KB

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

File : 793.55 KB

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

File : 119.59 KB

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

File : 96.65 KB

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

File : 811.06 KB

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

File : 112.15 KB

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

File : 621.20 KB

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

File : 103.87 KB

หนังสือเชืญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

File : 102.19 KB

Investor News

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ภาษาอังกฤษ)

Resolution of AGM 2020

File : 1.35 MB

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

File : 758.44 KB

Postponement of the 2020 Shareholders' Annual General Meeting

File : 541.43 KB

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

File : 78.59 KB

Invitation to the 2019 AGM

File : 566.09 KB

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

File : 154.38 KB

INVITATION TO THE 2018 AGM

File : 776.15 KB

Resolution of AGM 2017

File : 74.84 KB

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

File : 96.65 KB

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

File : 811.06 KB

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

File : 112.15 KB

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

File : 621.20 KB

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

File : 103.87 KB

หนังสือเชืญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

File : 102.19 KB

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Phone: 02-722-8855
Email: info@preecha.com