ข่าวสารผู้ถือหุ้น

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Investor News

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม (ภาษาไทย)

แจ้งผลการเสนอคำถาม วาระการประชุม ชื่อบุคคล เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม ปี 2563

File : 361.21 KB

การเสนอคำถาม วาระการประชุม ชื่อบุคคล เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม ประจำปี 2563

File : 895.41 KB

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ประจำปี 2563 ฉบับภาษาไทย

File : 363.71 KB

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะ) ประจำปี 2562

File : 77.44 KB

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ประจำปี 2562

File : 113.70 KB

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ฉบับภาษาไทย

File : 604.35 KB

Investor News

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม (ภาษาอังกฤษ)

Results of the Rights of Shareholders to Propose the Questions, Agenda Items and Nominate Candidates for Appointment as Directors in advance for the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

File : 361.21 KB

Invitation for Shareholders to propose the Questions, Agenda Items and Nominate Candidates for Directorship in advance for the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

File : 895.41 KB

Invitation for Shareholders to propose the Questions, Agenda Items and Nominate Candidates for Directorship in advance for the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

File : 328.24 KB

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะ) ประจำปี 2562

File : 77.44 KB

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ประจำปี 2562

File : 113.70 KB

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ฉบับภาษาอังกฤษ

File : 677.26 KB

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Phone: 02-722-8855
Email: info@preecha.com