ข่าวสารผู้ถือหุ้น

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Investor News

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม (ภาษาไทย)

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564

File : 347.87 KB

แจ้งผลการเสนอคำถาม วาระการประชุม ชื่อบุคคล เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม ปี 2563

File : 361.21 KB

การเสนอคำถาม วาระการประชุม ชื่อบุคคล เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม ประจำปี 2563

File : 895.41 KB

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ประจำปี 2563 ฉบับภาษาไทย

File : 363.71 KB

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะ) ประจำปี 2562

File : 77.44 KB

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ประจำปี 2562

File : 113.70 KB

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ฉบับภาษาไทย

File : 604.35 KB

Investor News

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม (ภาษาอังกฤษ)

Invitation for Shareholders to propose the Questions, Agenda Items and Nominate Candidates for Directorship in advance for the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

File : 352.46 KB

Results of the Rights of Shareholders to Propose the Questions, Agenda Items and Nominate Candidates for Appointment as Directors in advance for the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

File : 361.21 KB

Invitation for Shareholders to propose the Questions, Agenda Items and Nominate Candidates for Directorship in advance for the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

File : 895.41 KB

Invitation for Shareholders to propose the Questions, Agenda Items and Nominate Candidates for Directorship in advance for the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

File : 328.24 KB

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะ) ประจำปี 2562

File : 77.44 KB

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ประจำปี 2562

File : 113.70 KB

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ฉบับภาษาอังกฤษ

File : 677.26 KB

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Phone: 02-722-8855
Email: info@preecha.com