Web Analytics

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Corporate Governance

นโยบาย กระบวนการ และแนวปฏิบัติ (ภาษาไทย)

นโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา

File : 89.22 KB

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้

File : 77.65 KB

นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

File : 68.90 KB

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

File : 77.86 KB

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

File : 71.99 KB

แนวทางป้องกันดูแลพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

File : 89.59 KB

กระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิด

File : 73.97 KB

นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น

File : 76.35 KB

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

File : 69.77 KB

นโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

File : 115.87 KB

การปฏิบัติที่เป็นธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

File : 73.04 KB

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า

File : 70.15 KB

นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า

File : 71.65 KB

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

File : 69.30 KB

นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน

File : 71.37 KB

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

File : 70.47 KB

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

File : 71.14 KB

นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

File : 72.95 KB

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

File : 238.96 KB

Corporate Governance

นโยบาย กระบวนการ และแนวปฏิบัติ (ภาษาอังกฤษ)

นโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา

File : 89.22 KB

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้

File : 77.65 KB

นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

File : 68.90 KB

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

File : 77.86 KB

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

File : 71.99 KB

แนวทางป้องกันดูแลพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

File : 89.59 KB

กระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิด

File : 73.97 KB

นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น

File : 76.35 KB

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

File : 69.77 KB

นโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

File : 115.87 KB

การปฏิบัติที่เป็นธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

File : 73.04 KB

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า

File : 70.15 KB

นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า

File : 71.65 KB

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

File : 69.30 KB

นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน

File : 71.37 KB

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

File : 70.47 KB

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

File : 71.14 KB

นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

File : 72.95 KB

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

File : 238.96 KB

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Phone: 02-722-8855
Email: info@preecha.com