การพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
บริษัทดำเนินธุรกิจในการพัฒนาที่ดินภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างจริงจัง

1) บริษัทปฏิบัติตามข้อกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

2) มุ่งเน้นการป้องกันปัญหาก่อนเกิดเหตุการณ์หรือจุดเกิดเหตุมิให้กระทบต่อสภาพแวดล้อม

3) ลดของเสียให้น้อยที่สุด รวมถึง การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

4) มุ่งเน้นการใช้พลังงานและทรัพยากรในกระบวนการผลิตอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

5) ประชาสัมพันธ์นโยบายให้พนักงาน และเปิดเผยต่อสาธารณชน