ข่าวสารผู้ถือหุ้น

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Investor News

สารจากคณะกรรมการ (ภาษาไทย)

สารจากประธานกรรมการ

File : 184.14 KB

สารจากคณะกรรมการตรวจสอบ

File : 182.07 KB

สารจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

File : 175.39 KB

Investor News

สารจากคณะกรรมการ (ภาษาอังกฤษ)

สารจากประธานกรรมการ

File : 184.14 KB

สารจากคณะกรรมการตรวจสอบ

File : 182.07 KB

สารจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

File : 175.39 KB

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Phone: 02-722-8855
Email: info@preecha.com