ข่าวสารผู้ถือหุ้น

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Investor News

การถือครองหุ้น (ภาษาไทย)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 มกราคม 2562

File : 67.50 KB

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 มกราคม 2561

File : 16.96 KB

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2560

File : 73.48 KB

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ประจำปี 2560

File : 57.36 KB

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560

File : 21.00 KB

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 มกราคม 2559

File : 20.76 KB

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 มกราคม 2558

File : 69.00 KB

Investor News

การถือครองหุ้น (ภาษาอังกฤษ)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 มกราคม 2562

File : 67.50 KB

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 มกราคม 2561

File : 16.96 KB

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2560

File : 73.48 KB

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ประจำปี 2560

File : 57.36 KB

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560

File : 21.00 KB

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 มกราคม 2559

File : 20.76 KB

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 มกราคม 2558

File : 69.00 KB

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Phone: 02-722-8855
Email: info@preecha.com