ข่าวสารผู้ถือหุ้น

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Investor News

เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น (ภาษาไทย)

คำชี้แจงวิธีกำรมอบฉันทะ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

File : 82.76 KB

นิยามกรรมการอิสระ

File : 45.47 KB

สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

File : 233.31 KB

หนังสือมอบฉันทะ ค

File : 157.60 KB

หนังสือมอบฉันทะ ข

File : 142.27 KB

หนังสือมอบฉันทะ ก

File : 83.67 KB

ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

File : 56.55 KB

เอกสารและหลักฐานของผู้เข้าร่วมประชุม

File : 57.31 KB

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

File : 53.56 KB

แบบขอรับรายงานประจำปีในรูปเล่มหนังสือ

File : 34.23 KB

แบบขอรับรายงานประจำปีในรูปเล่มหนังสือ

File : 34.85 KB

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

File : 54.81 KB

เอกสารและหลักฐานของผู้เข้าร่วมประชุม

File : 57.39 KB

ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

File : 59.47 KB

หนังสือมอบฉันทะ ก

File : 82.41 KB

หนังสือมอบฉันทะ ข

File : 102.26 KB

หนังสือมอบฉันทะ ค

File : 113.50 KB

สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

File : 145.23 KB

นิยามกรรมการอิสระ

File : 38.25 KB

คำชี้แจงวิธีกำรมอบฉันทะ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

File : 89.99 KB

Investor News

เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น (ภาษาอังกฤษ)

คำชี้แจงวิธีกำรมอบฉันทะ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

File : 82.76 KB

นิยามกรรมการอิสระ

File : 45.47 KB

สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

File : 233.31 KB

หนังสือมอบฉันทะ ค

File : 157.60 KB

หนังสือมอบฉันทะ ข

File : 142.27 KB

หนังสือมอบฉันทะ ก

File : 83.67 KB

ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

File : 56.55 KB

เอกสารและหลักฐานของผู้เข้าร่วมประชุม

File : 57.31 KB

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

File : 53.56 KB

แบบขอรับรายงานประจำปีในรูปเล่มหนังสือ

File : 34.23 KB

แบบขอรับรายงานประจำปีในรูปเล่มหนังสือ

File : 34.85 KB

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

File : 54.81 KB

เอกสารและหลักฐานของผู้เข้าร่วมประชุม

File : 57.39 KB

ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

File : 59.47 KB

Proxy (Form A)

File : 82.41 KB

Proxy (Form B)

File : 102.26 KB

Proxy (Form C)

File : 113.50 KB

สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

File : 145.23 KB

นิยามกรรมการอิสระ

File : 38.25 KB

คำชี้แจงวิธีกำรมอบฉันทะ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

File : 89.99 KB

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Phone: 02-722-8855
Email: info@preecha.com