การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Corporate Governance

การเปิดเผยข้อมูล (ภาษาไทย)

ตารางกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

File : 86.54 KB

การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

File : 917.20 KB

ความรับผิดชอบทางสังคมและการพัฒนาชุมชน

File : 179.14 KB

จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมพนักงาน

File : 70.30 KB

สถิติการเกิดอุบัติเหตุและอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน และอัตราการหยุดงาน

File : 41.16 KB

สารจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

File : 119.67 KB

สารจากคณะกรรมการตรวจสอบ

File : 140.20 KB

สารจากประธานกรรมการ

File : 149.71 KB

Corporate Governance

การเปิดเผยข้อมูล (ภาษาอังกฤษ)

ตารางกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

File : 86.54 KB

การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

File : 917.20 KB

ความรับผิดชอบทางสังคมและการพัฒนาชุมชน

File : 179.14 KB

จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมพนักงาน

File : 70.30 KB

สถิติการเกิดอุบัติเหตุและอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน และอัตราการหยุดงาน

File : 41.16 KB

สารจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

File : 119.67 KB

สารจากคณะกรรมการตรวจสอบ

File : 140.20 KB

สารจากประธานกรรมการ

File : 149.71 KB

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Phone: 02-722-8855
Email: info@preecha.com