การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Corporate Governance

เอกสารสำคัญ (ภาษาไทย)

บทบาทของประธานกรรมการ

File : 76.86 KB

หน่วงานตรวจสอบ

File : 47.29 KB

เลขานุการบริษัท

File : 84.15 KB

โครงสร้างองค์กร (ปรับปรุง ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560)

File : 33.26 KB

คณะกรรมการบริษัท

File : 159.79 KB

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

File : 83.90 KB

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

File : 86.81 KB

คณะกรรมการตรวจสอบ

File : 87.80 KB

คณะกรรมการบริหาร

File : 141.17 KB

Corporate Governance

เอกสารสำคัญ (ภาษาอังกฤษ)

บทบาทของประธานกรรมการ

File : 76.86 KB

หน่วงานตรวจสอบ

File : 47.29 KB

เลขานุการบริษัท

File : 84.15 KB

โครงสร้างองค์กร (ปรับปรุง ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560)

File : 33.26 KB

คณะกรรมการบริษัท

File : 159.79 KB

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

File : 83.90 KB

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

File : 86.81 KB

คณะกรรมการตรวจสอบ

File : 87.80 KB

คณะกรรมการบริหาร

File : 141.17 KB

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Phone: 02-722-8855
Email: info@preecha.com