นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Board of Directors

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล

นายพชร ยุติธรรมดำรง

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล

ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ

ตำแหน่ง

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล

นายสมพร เวชพาณิชย์

ตำแหน่ง

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล

นายปรีชา ถิรกิจพงศ์

ตำแหน่ง

กรรมการ/ กรรมการผู้อำนวยการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร

ชื่อ-นามสกุล

รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์

ตำแหน่ง

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหาร

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์

ตำแหน่ง

กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล

นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล

ตำแหน่ง

กรรมการบริหาร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Phone: 02-722-8855
Email: info@preecha.com