Web Analytics

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Board of Directors

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล

นายพชร ยุติธรรมดำรง

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

ชื่อ-นามสกุล

รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์

ตำแหน่ง

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหาร

ชื่อ-นามสกุล

นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล

ตำแหน่ง

กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้อำนวยการ

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์

ตำแหน่ง

กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล

นายสมพร เวชพาณิชย์

ตำแหน่ง

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล

นางกิติมา ปวเรศกุล

ตำแหน่ง

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล

นายยุทธนา หยิมการุณ

ตำแหน่ง

กรรมการ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Phone: 02-722-8855
Email: info@preecha.com