Home > Investor Relations > ข่าวสารการประชุมผู้ถือหุ้น

ข่าวสารการประชุมผู้ถือหุ้น

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
เสนอวาระการประชุมและเอกสารประกอบ การเสนอวาระการประชุม (ภาษาไทย)เสนอวาระการประชุมและเอกสารประกอบ การเสนอวาระการประชุม (English)ประวัติผู้ได้รับการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการประวัติกรรมการอิสระ ( ผู้รับมอบฉันทะ )
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชืญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558ระเบียบวาระการประชุม ประจำปี 2558หนังสือเชืญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559ระเบียบวาระการประชุม ประจำปี 2559
เอกสารอื่น ๆ ประกอบการเข้าร่วมประชุม
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่มหนังสือโครงสร้างและการสรรหากรรมการบริษัทเอกสารและหลักฐานที่ให้นำมาแสดงในวันประชุม ( ณ. วันที่ 21 เมษายน 2559 )คำชี้แจงวิธีมอบฉันทะนิยามกรรมการอิสระขั้นตอนการลงทะเบียนข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
โครงสร้างการถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 มกราคม 2558รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 มกราคม 2559
วีดีโอ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วีดีโอ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558