หน้าหลัก > ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา


บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) "หมู่บ้านปรีชา" กำลังขยายโครงการอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด บริษัทฯ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร
ที่มีความสามารถ และประสบการณ์ เข้าร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้ คือ (สำนักงานใหญ่ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาทำงาน 08.00 – 17.00 น.)

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 02 7228855 ต่อ 5003
แฟกซ์ : 02 7228844
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
อี-เมล์ : napakaorn.k@preecha.com , hr@preecha.com

JOB TITLE
POSTED
1. โฟร์แมน (1 ตำแหน่ง)
2019-07-26
วัตถุประสงค์ (Job Purpose)
รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับผู้รับเหมา ทั้งนี้เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
1. ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา
2. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
3. ควบคุมการใช้วัสดุและอุปกรณ์หน้างาน
4. ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ
5. จัดระเบียบการวางวัสดุ ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
6. ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดให้
7. ตรวจรับมอบบ้านกับลูกค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าหลังเก็บงาน Defect
8. ติดตามงานซ่อมในประกันหลังโอนให้ลูกค้า
9. ตรวจสอบแนวเขตที่ดินของโครงการ
10. บังคับใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
11. ตรวจสอบจุดที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย
12. อบรมการปฏิบัติงาน (เทคนิคการก่อสร้าง) ให้กับผู้รับเหมา
13. ติดตามผลการฝึกอบรม และประเมินการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
14. ประชุม / ให้คำปรึกษาแก่ผู้รับเหมา
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)
- เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- ปวส. สาขาโยธา
- มีประสบการณ์ในการสร้างโครงการหมู่บ้านอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
- สามารถควบคุมผู้รับเหมาและคนงานได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติอื่นๆ (Other)
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office AutoCAD มีความขยันและอดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
2. Project Manager (1 Position)
2019-07-26
วัตถุประสงค์ (Job Purpose)
กำกับ บริหารจัดการ และควบคุมปริมาณงาน และความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง และงานตกแต่งภายในของผู้รับเหมาและ จัดทำระเบียบขั้นตอนในการดำเนินงานก่อสร้างทั้งหมด เพื่อส่งเสริมให้งานมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และนโยบายหลักของบริษัทฯ
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
1. วางแผน กำกับ และบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง
2. กำหนดนโยบาย วางแผนงาน และบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
3. ดำเนินการ ร่วมกับฝ่ายจัดซื้อ หาผู้รับเหมาต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของบริษัทฯเข้ามาประมูลงาน และประกวดราคา และ ประมาณราคากลาง ในการจัดทำงบประมาณก่อสร้างให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับผู้รับเหมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
4. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบปริมาณ คุณภาพ ความเรียบร้อย และความถูกต้องของงานก่อสร้าง และให้ ผู้รับเหมาดำเนินงานและแก้ไขงานให้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและสภาวการณ์ปัจจุบัน
5. ติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหางานก่อสร้าง อาทิเช่น ปัญหาด้านงานก่อสร้าง ปัญหาเกี่ยวกับผู้รับเหมา และปัญหาเรื่องบุคลากร เป็นต้น
6. ปรับแผนงาน และควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงานการขาย และการตลาด
7. ตรวจสอบขออนุมัติตัวอย่างวัสดุ ก่อสร้าง ตกแต่ง และพิจารณาการเบิกจ่ายเงิน และวัสดุอุปกรณ์การ ก่อสร้างของผู้รับเหมา และเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว และ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
8. ประสานงานก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ และหน่วยธุรกิจต่าง ๆ เพื่อ สนับสนุนให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและทันเวลา
9. ควบคุมดูแลบุคลากรในฝ่ายก่อสร้างให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในระเบียบปฏิบัติของทางบริษัทฯ
10. ดูแลรับผิดชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยภายในโครงการต่างๆของ บริษัทฯ
11. เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารโครงการตามวัน และเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
12. ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนให้เกิดยอดโอน
13. ร่วมกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ของสายงาน และร่วมกำหนดรูปแบบของโครงการต่างๆ ภายใต้สายงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจ
14. บริหารจัดการข้อร้องเรียน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
15. ร่วมในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง รักษาและแก้ไขภาพลักษณ์โครงการ
16. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เพื่อ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
17. ศึกษา และวิเคราะห์โครงการใหม่ๆ นำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)
- เพศชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
- มีประสบการณ์การบริหารงานก่อสร้าง 10 ปี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ งานโครงการหมู่บ้านจัดสรร Land and property development, New project construction
- มีภาวะการเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานโครงการก่อสร้าง
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ส.ย. หรือ ว.ย. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติอื่นๆ (Other)
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office AutoCAD มีความขยันและอดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้