Home > Career

Career


บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) "หมู่บ้านปรีชา" กำลังขยายโครงการอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด บริษัทฯ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร
ที่มีความสามารถ และประสบการณ์ เข้าร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้ คือ (สำนักงานใหญ่ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาทำงาน 08.00 – 17.00 น.)

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 02 7228855 ต่อ 5002 – 5004, 6064
แฟกซ์ : 02 7228844
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
อี-เมล์ : napakaorn.k@preecha.com , hr@preecha.com

JOB TITLE
POSTED
1. โฟร์แมน 1 ตำแหน่ง
2015-03-16
- เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป
- การศึกษา ปวช.สาขาก่อสร้าง ขึ้นไป
- มีประสบการในการสรา้งโครงการหมู่บ้านอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- สามารถควบคุมผู้รับเหมาและคนงานได้เป็นอย่างดี
2. วิศวกรโครงการ 1 ตำแหน่ง
2015-03-16
- เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
- การศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรโยธา (มีใบ กว.)
- มีประสบการณ์ในการสรา้งโครงการหมู่บ้านอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- สามารถวางแผนและติดตามแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างดี
- ปฏิบัติงานโครงการหมู่บ้านปรีชาราม3 (ซอยมิสทีน)
3. เจ้าหน้าที่ขายคอนโดมิเนี่ยม (PG พระราม 9)
2015-03-16
- เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- การศึกษาปวช.ขึ้นไปทุกสาขา
- มีประสบการในการขายคอนโดมิเนี่ยมและบ้านเป็นอย่างดี
- มีใจรักในการบริการ และสามารถปิดการขายได้
- มีความรู้ความเข้าใจในนการติดต่อขอสินเชื่อกับธนาคาร
4. เจ้าหน้าที่ขายโครงการหมู่บ้านปรีชาราม 3 (ซอยมิสทีน)
2015-03-16
- เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- การศึกษา ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา
- มีประสอบการงานขายบ้านและคอนโดมิเนี่ยม
- มีทักษะในการสือสารเพื่อนจูงใจในการขาย
- มีใจรักการทำงานเป็นทีม
- สามารถติดต่อประสานงานกับะนาคารได้เป็นอย่างดี
5. เลขานุการรองกรรมการผู้อำนวยการ
2014-09-23
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ในงานด้านเลขาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถอ่านเขียนทำความเข้าใจด้านภาษาได้