หน้าหลัก > ข่าวสารผู้ถือหุ้น

ข่าวสารผู้ถือหุ้น

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ฉบับภาษาไทยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ฉบับภาษาอังกฤษประวัติกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ประจำปี 2560ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะ) ประจำปี 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชืญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประำปี 2560Resolution of AGM 2017
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบขอรับรายงานประจำปีในรูปเล่มหนังสือข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะเอกสารและหลักฐานของผู้เข้าร่วมประชุมขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหนังสือมอบฉันทะ กหนังสือมอบฉันทะ ขหนังสือมอบฉันทะ คสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนิยามกรรมการอิสระ
การถือครองหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 มกราคม 2558รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 มกราคม 2559รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ประจำปี 2560การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2560
วีดีโอ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
สารจากคณะกรรมการ
สารจากประธานกรรมการสารจากคณะกรรมการตรวจสอบสารจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน