หน้าหลัก > ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

Page 1/3

August 2017

22.08.2017
โครงการ Green Office สำนักงานสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บมจ. ปรีชากรุ๊ป วันที่ 22 สิงหาคม 2560

July 2017

07.07.2017
กิจกรรมมิตรสัมพันธ์

กิจกรรมมิตรสัมพันธ์ #เรื่องหลักการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

07.07.2017
กิจกรรมสัมมนา บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมสัมมนา หัวข้อที่ 1 เรื่องนโยบายและแนวทางการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น ( ของประเทศในภาพรวม ) #โดยวิทยากร รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ หัวข้อที่ 2 เรื่องทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในช่วงครึ่งปีหลัง #โดยวิทยากร คุณพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ หัวข้อที่ 3 เรื่องการปลูกจิตสำนึกรักองค์กร #โดยวิทยากร คุณอนิรุทธิ์ รูจีพัน...

07.07.2017
กิจกรรม CSR โครงการแบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กิจกรรม CSR โครงการแบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

June 2017

02.06.2017
ตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วันที่ 2 มิถุนายน 2560

ตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ อาคารปรีชากรุ๊ป ชั้น 8

Page 1/3