หน้าหลัก > ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

August 2017

31.08.2017
อบรมการใช้งาน "ตารางงาน-การวางแผนงานประจำสัปดาห์" บมจ. ปรีชากรุ๊ป วันที่ 31 สิงหาคม 2560

อบรมการใช้งาน "ตารางงาน-การวางแผนงานประจำสัปดาห์" บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ อาคารปรีชากรุ๊ป ชั้น 8

July 2017

07.07.2017
รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา เรื่องนโยบายและแนวทางการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น (ของประเทศในภาพรวม)

เรื่องนโยบายและแนวทางการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น (ของประเทศในภาพรวม)

07.07.2017
รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา

เรื่อง นโยบายและแนวทางการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น (ของประเทศในภาพรวม)

07.07.2017
รายงานการจัดกิจกรรม CSR ประจำปี 2560

January 2017

31.01.2017
แผนการฝกอบรม/สัมมนา ประจําป 2560