หน้าหลัก > ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

Page 1/5

June 2017

06.06.2017
ตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วันที่ 2 มิถุนายน 2560

ตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ อาคารปรีชากรุ๊ป ชั้น 8

May 2017

11.05.2017
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บมจ. ปรีชากรุ๊ป (ณ วันที่ 27 เมษายน 2560)

April 2017

12.04.2017
กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2560 บมจ. ปรีชากรุ๊ป วันที่ 10 เมษายน 2560

กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2560

March 2017

27.03.2017
กิจกรรมอบรมภายในสถานที่ หลักสูตร "การสร้างทีมเวิร์คเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร" บมจ. ปรีชากรุ๊ป วันที่ 24 มีนาคม 2560

หลักการและแนวคิด 1. การทำงานเป็นทีมเป็นหัวใจสำคัญที่ยิ่งใหญ่ช่วยส่งเสริม และนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ บุคคลมีความสามารถแต่ไม่ทำงานร่วมกัน ทีมก็ไม่อาจประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ ดังนั้นการทำให้บุคคลในทีมช่วยกัน และร่วมมือกันโดยการทำงานเป็นทีม จึงเป็นบทบาทสำคัญ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของบ...

January 2017

31.01.2017
แผนการฝกอบรม/สัมมนา ประจําป 2560

Page 1/5