Project progress
ความคืบหน้าโครงการ
ความคืบหน้าโดยรวมเสร็จเรียบร้อย
- งานโครงสร้างของอาคาร ดำเนินการไปเสร็จเรียบร้อย
- งานระบบของอาคาร ดำเนินการไปเสร็จเรียบร้อย
- งานสถาปัตยกรรมของอาคารดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

.ให้ทุกท่านใช้ชีวิตได้อย่างพร้อมสมบูรณ์.