Project progress
ความคืบหน้าโครงการ
ความคืบหน้าโดยรวมประมาณ 54 %
1. บ้านในโครงการทั้งหมด 119 หลัง
2. กำลังก่อสร้างและสร้างเสร็จสมบูรณ์ รวม 64