Project progress
ความคืบหน้าโครงการ
ความคืบหน้าโดยรวมประมาณ 60 %
1. บ้านในโครงการทั้งหมด 119 หลัง
2. ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ 60%
3. อยู่ระหว่างดำเนินการ 40%