หน้าหลัก > การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

เอกสารสำคัญ
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหนังสือรับรองบริษัทบริคณห์สนธิ
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บทบาทของประธานกรรมการหน่วงานตรวจสอบเลขานุการบริษัทตารางกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561โครงสร้างองค์กร (ปรับปรุง ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560)คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหาร
นโยบาย กระบวนการ และแนวปฏิบัติ
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานแนวทางป้องกันดูแลพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิดกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่นนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติที่เป็นธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้านโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้านโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้านโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชนนโยบายการพัฒนาพนักงานนโยบายค่าตอบแทนพนักงานนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การเปิดเผยข้อมูล
ตารางกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นความรับผิดชอบทางสังคมและการพัฒนาชุมชนจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมพนักงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุและอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน และอัตราการหยุดงานสารจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทนสารจากคณะกรรมการตรวจสอบสารจากประธานกรรมการ
คู่มือและรายงาน
คู่มือพนักงานข้อบังคับบริษัทคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ