หน้าหลัก > การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

เอกสารสำคัญ
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหนังสือรับรองบริษัทบริคณห์สนธิ
นโยบาย
นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่นนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติที่เป็นธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้านโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้านโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้านโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชนนโยบายการพัฒนาพนักงานนโยบายค่าตอบแทนพนักงานนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การเปิดเผยข้อมูล
สารจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทนสารจากคณะกรรมการตรวจสอบสารจากประธานกรรมการ
คู่มือและรายงาน
คู่มือพนักงานข้อบังคับบริษัทคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ