Project progress
ความคืบหน้าโครงการ
ความคืบหน้าโดยรวม100 %
- งานโครงสร้างของอาคาร ดำเนินการไปแล้วประมาณ 100 %
- งานระบบของอาคาร ดำเนินการไปแล้วประมาณ 100 %
- งานสถาปัตยกรรมของอาคารดำเนินการแล้วประมาณ 100 %