Home > Calculator

Calculator

คำนวนอัตราผ่อนชำระต่อเดือนและรายได้ขั้นต่ำ
วงเงินกู้   บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี   %
ระยะเวลากู้   ปี
อัตราผ่อนต่อเดือน   บาท/เดือน
รายได้ปัจจุบัน   บาท/เดือน
คำนวณหาวงเงินที่สามารถกู้ได้
รายได้ขั้นต่ำ   บาท/เดือน
อัตราดอกเบี้ย   %
ระยะเวลากู้   ปี
วงเงินที่สามารถกู้ได้   บาท
 
หมายเหตุ    รายได้ปัจจุบันหรือรายได้ขั้นต่ำ คือ รายได้ที่หัก
ภาระทางนิติกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การผ่อนรถ