หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรานโยบายเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น
..................................................................................................................................................................................................................................................
คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และพยายามป้องกันไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่จะใช้โอกาสจาการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัทฯ ที่จะแสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตัว หรือครอบครัว หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็น ผลประโยชน์ในรูปแบบใดก็ตาม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร

(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รับเงิน หรือ รับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ จากคู่ค้า ลูกค้าหรือจากบุคคลใด ที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
(2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าปรกติประเพณีนิยมที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน
(3) ห้ามมิให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น
(4) ห้ามมิให้บริษัทฯ เข้าไปทำธุรกรรม หรือกิจกรรมกับบริษัทที่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท มีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องโดยส่วนตัว
กับธุรกรรมหรือกิจกรรมนั้น
(5) จัดฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
(6) กำหนดให้มีระเบียบและระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกัน ไม่ให้พนักงานมีการประพฤติหรือปฏิบัติ ที่ไม่เหมาะสม
(7) มีหน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบทุกหน่วยงาน และ จัดทำรายงานสรุปเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
(8) บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริตและคอรัปชั่น

1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายนอกองค์กร

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นภายนอกองค์กร ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ
เกี่ยววข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นภายนอกองค์กร

(1) ไม่สนับสนุนการให้สินบนในรูปของผลตอบแทนทุกรูปแบบในการขอความอนุเคราะห์ใดๆ จากบุคคลหรือองค์กรภายนอก โดยเฉพาะจากหน่วยงานของรัฐ
จะต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดช่องทางให้กับเจ้าหน้าที่จะเรียกรับสินบนเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
(2) จะดำเนินธุรกิจตามกฏระเบียบของกฏหมาย ตามขั้นตอนให้ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดช่องให้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่จะเรียกรับสินบนเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
(3) การสังสรรค์ การเลี้ยงอาหาร หรือการมอบของขวัญให้กับบุคคลภายนอก จะต้องดำเนินการภายในเทศกาล และประเพณีปฏิบัติที่ดีงาม มีจำนวนและปริมาณที่เหมาะสม

รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต คอร์รัปชั่น : สำนักกรรมการผู้อำนวยการ หรือ โทร 02-722-8855