หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะการการและผู้บริหาร


ชื่อ-นามสกุล
นายพชร ยุติธรรมดำรง
อายุ
72 ปี
ตำแหน่ง
• ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ
ได้รับการแต่งตั้ง
• พ.ศ.2548
คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ประกาศนียบัตร
• วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่น 21 (พ.ศ.2531-2532)
ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
พ.ศ.2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่นๆ
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ.2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด

การอบรม
หลักสูตร สถาบัน
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55/2549 Thai Institute of Directors
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 22/2551 Thai Institute of Directors
Public Director Certification Program Public Director Institute
การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. รุ่นที่ 399 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

อื่นๆ
กิจการที่แข่งขัน/ กิจกาจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี
ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา


ชื่อ-นามสกุล
ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
อายุ
78 ปี
ตำแหน่ง
• กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้รับการแต่งตั้ง
• พ.ศ.2538
คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• KENT STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
พ.ศ.2538–ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ 2552-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัทอื่นๆ
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
พ.ศ.2557-ปัจจุบัน ประธานสภากรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2555-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์
ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิรักเมืองไทย
ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการ บบริษัท เอสอาร์เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2543-2545 ปลัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2533-2543 รองปลัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2529 ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคมและผู้แถลงข่าว กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

การอบรม
หลักสูตร สถาบัน
DIRECTORS ACCREDITATION PROGRAM (DAP) รุ่นที่ 7/2547 Thai Institute of Directors

อื่นๆ
กิจการที่แข่งขัน/ กิจกาจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี
ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา


ชื่อ-นามสกุล
นายสมพร เวชพาณิชย์
อายุ
72 ปี
ตำแหน่ง
• กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ
ได้รับการแต่งตั้ง
• พ.ศ.2548
คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Middle Tennessee State University
ประกาศนียบัตร
• วิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความ
• ผู้บริหาร
ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
พ.ศ.2548-ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2552-ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2552-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท แจ๊กเจีย อุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่นๆ
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
พ.ศ.2554-ปัจจุบัน Senior Partner Tax & Legal บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
พ.ศ.2541-ปัจจุบัน บริษัท ที ซี ยูเนียน โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อื่นๆ
กิจการที่แข่งขัน/ กิจกาจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี
ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา


ชื่อ-นามสกุล
นายปรีชา ถิรกิจพงศ์
อายุ
75 ปี
ตำแหน่ง
• กรรมการ/ กรรมการผู้อำนวยการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้รับการแต่งตั้ง
• พ.ศ.2537
คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
พ.ศ.2537-ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการผู้อำนวยการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2557-ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการจัดการ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2552-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่นๆ
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พี แอนด์ บี รัชดาโฮเต็ล จำกัด

อื่นๆ
กิจการที่แข่งขัน/ กิจกาจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี
ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา


ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์
อายุ
70 ปี
ตำแหน่ง
• กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้รับการแต่งตั้ง
• พ.ศ.2551
คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมบัณฑิต University of Tasmania (Australia)
• วิศวกรรมมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
พ.ศ.2551-ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อื่นๆ
กิจการที่แข่งขัน/ กิจกาจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี
ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา


ชื่อ-นามสกุล
นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์
อายุ
60 ปี
ตำแหน่ง
• กรรมการ
ได้รับการแต่งตั้ง
• พ.ศ.2537
คุณวุฒิการศึกษา
• S.T. Johns College of Commerce
ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
พ.ศ.2537–ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่นๆ
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
พ.ศ.2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวนเจอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
พ.ศ.2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ อินทิเกรชั่น จำกัด
พ.ศ.2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี บี ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

อื่นๆ
กิจการที่แข่งขัน/ กิจกาจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท • บริษัท เวนเจอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
• บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ อินทิเกรชั่น จำกัด
• บริษัท พี บี ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.65%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี
ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา


ชื่อ-นามสกุล
นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
อายุ
63 ปี
ตำแหน่ง
• กรรมการ
ได้รับการแต่งตั้ง
• พ.ศ.2558
คุณวุฒิการศึกษา
• ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• รัฐศาสตร์มหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงง
• ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
พ.ศ.2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่นๆ
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริการ ผู้เชี่ยวชาญประจำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท วินเวสต์เม้นท์ จากัด
ปัจจุบัน กรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ.2556 - กรุงเทพมหานคร

การอบรม
หลักสูตร สถาบัน
PDI รุ่นที่ 3 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
นยปส. รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
บยส. รุ่นที่ 16 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 1 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานตุลาการศาลยุติธรรม
วปส. รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง พ.ต.ส. รุ่นที่ 5 กรุงเทพมหานคร
ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 2 กรุงเทพมหานคร
ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 สำนักงานกฤษฎีกา
ผู้บริหารระดับสูง วพน. รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

อื่นๆ
กิจการที่แข่งขัน/ กิจกาจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี
ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา